Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF Download HTML

MT12864A Datasheet(PDF) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part No. MT12864A
Description  MT12864A
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

MT12864A Datasheet(HTML) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  MT12864A Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers MT12864A Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers MT12864A Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers MT12864A Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers MT12864A Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers MT12864A Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
Жидкокристаллический модуль MT12864A
Äëÿ ëåâîé ïîëîâèíû îòîáðàæàåìîãî
ïîëÿ òî÷åê (1-é êðèñòàëë)
Äëÿ ïðàâîé ïîëîâèíû îòîáðàæàåìîãî
ïîëÿ òî÷åê (2-é êðèñòàëë)
Рис. 3. Соответствие между адресами ОЗУ модуля и отображаемыми точками на ЖКИ.
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
0,0,0
Àäðåñ
ñòðàíèöû
ñòðàíèöà 0
Àäðåñ
ñòðîêè
00H
01
02
03
04
05
06
07
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
0,0,1
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
1,1,0
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
1,1,1
08
09
0A
0B
0C
0D
0E
0F
30
31
312
33
34
35
36
37
38
39
3A
3B
3C
3D
3E
3F
ñòðàíèöà 1
ñòðàíèöà 6
ñòðàíèöà 7
0 1 2 3 4 5 6 7 ........... 63
62
Íîìåð
êîëîíêè
íà ÆÊÈ
Àäðåñ
êîëîíêè
(àäðåñ
áàéòà ÎÇÓ
â ñòðàíèöå)
HEX
00 01 02 03 04 05 06 07
3F
3E
...........
D,D,D
210
0
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
0,0,0
Àäðåñ
ñòðàíèöû
ñòðàíèöà 0
Àäðåñ
ñòðîêè
00H
01
02
03
04
05
06
07
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
0,0,1
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
1,1,0
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
1,1,1
08
09
0A
0B
0C
0D
0E
0F
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
3A
3B
3C
3D
3E
3F
ñòðàíèöà 1
ñòðàíèöà 6
ñòðàíèöà 7
0 1 2 3 4 5 6 7 ........... 63
62
Íîìåð
êîëîíêè
íà ÆÊÈ
Àäðåñ
êîëîíêè
(àäðåñ
áàéòà ÎÇÓ
â ñòðàíèöå)
HEX
00 01 02 03 04 05 06 07
3F
3E
...........
D,D,D
210
0
4
©
ÌÝËÒ 2003 http://www.melt.aha.ru
Аналоги модулей
ÌÝËÒ
MT-12864A
BOLYMIN
WINTEK
SUNLIKE
WM-G1206 A
SG12864A
-
HAG
1206 95 AL


Html Pages

1  2  3  4  5  6 


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL
Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn