Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF Download HTML

AT83C26 Datasheet(PDF) 5 Page - ATMEL Corporation

Part No. AT83C26
Description  SMART CARD READER INTERFACE WITH POWER MANAGEMENT
Download  77 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  ATMEL [ATMEL Corporation]
Homepage  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation

AT83C26 Datasheet(HTML) 5 Page - ATMEL Corporation

  AT83C26 Datasheet HTML 1Page - ATMEL Corporation AT83C26 Datasheet HTML 2Page - ATMEL Corporation AT83C26 Datasheet HTML 3Page - ATMEL Corporation AT83C26 Datasheet HTML 4Page - ATMEL Corporation AT83C26 Datasheet HTML 5Page - ATMEL Corporation AT83C26 Datasheet HTML 6Page - ATMEL Corporation AT83C26 Datasheet HTML 7Page - ATMEL Corporation AT83C26 Datasheet HTML 8Page - ATMEL Corporation AT83C26 Datasheet HTML 9Page - ATMEL Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 77 page
background image
ë
éëïïÞŠÍÝΊïðñðë
ßÌèíÝîê
îî
Ô×ß
îµÊ
ÐÉÎ
ÜÝñÜÝß ·²°«¬ò
Ô×ß ³«-¬ ¾» ¬·»¼ ¬± ÊÝÝ °·² ¬¸®±«¹¸ ¿² »¨¬»®²¿´ ½±·´ ø¬§°·½¿´´§ ïðkØ÷ ¿²¼
°®±ª·¼»- ¬¸» ½«®®»²¬ º±® ¬¸» ½¸¿®¹» °«³° ±º ¬¸» ÜÝñÜÝß ½±²ª»®¬»®ò
׬ ³¿§ ¾» ¼·®»½¬´§ ½±²²»½¬»¼ ¬± ÊÝÝ ·º ¬¸» -¬»°ó«° ½±²ª»®¬»® ·- ²±¬ «-»¼
ø-»» ÍÌÛÐÎÛÙß ¾·¬ ·² ÍÝïÁÝÚÙì ®»¹·-¬»® ¿²¼ -»» ³·²·³«³ ÊÝÝ
ª¿´«»- ·² Ì¿¾´» ëðòº±® ½´¿-- ß ¿²¼ Ì¿¾´» ëïò º±® ½´¿-- Þ÷
îí
ÝÊÍÍï
îµÊ
ÙÒÜ
ÜÝñÜÝß ·²°«¬ò
̸·- °·² ³«-¬ ¾» ¼·®»½¬´§ ½±²²»½¬»¼ ¬± ¬¸» ÊÍÍ ±º °±©»® -«°°´§ò
îì
ÊÝÝ
îµÊ
ÐÉÎ
ÊÝÝ ·- «-»¼ ¬± °±©»® ¬¸» ·²¬»®²¿´ ª±´¬¿¹» ®»¹«´¿¬±®- ¿²¼ ×ñÑ ¾«ºº»®-ò
îë
ÊÍÍ
îµÊ
ÙÒÜ
Ù®±«²¼ò
îê
ÞÇÐßÍÍ
ÊÝÝ
îµÊ
×
ß ¸·¹¸ ´»ª»´ ±² ¬¸·- °·² ¿½¬·ª¿¬»- ¿ ´±© °±©»® ½±²-«³°¬·±² ³±¼» ©·¬¸
·²¬»®²¿´ ®»¹«´¿¬±® ¾§°¿--»¼ò
îé
ÍÜß
ÊÝÝ
îµÊ
×ñÑ
±°»² ¼®¿·²
Ó·½®± ½±²¬®±´´»® ·²¬»®º¿½» º«²½¬·±²æ ÌÉ× -»®·¿´ ¼¿¬¿ò
ß² »¨¬»®²¿´ °«´´ «° ³«-¬ ¾» ½±²²»½¬»¼ ±² ÍÜß °·² øìòéµÑ¸³-÷ò
îè
ÍÝÔ
ÊÝÝ
îµÊ
×ñÑ
±°»² ¼®¿·²
Ó·½®± ½±²¬®±´´»® ·²¬»®º¿½» º«²½¬·±²æ ÌÉ× ½´±½µò
ß² »¨¬»®²¿´ °«´´ «° ³«-¬ ¾» ½±²²»½¬»¼ ±² ÍÝÔ °·² øìòéµÑ¸³-÷ò
îç
×Ñî
ÛÊÝÝ
îµÊ
×ñÑ
°«´´ «°
̸» ¾»¸¿ª·±® ±º ¬¸·- °·² ¼»°»²¼- ±² ×ÑÍÛÔÅíñðà ¾·¬- ª¿´«»- ø-»»
×ÑÁÍÛÔÛÝÌ ®»¹·-¬»®÷ò
íð
×Ñï
ÛÊÝÝ
îµÊ
×ñÑ
°«´´ «°
̸» ¾»¸¿ª·±® ±º ¬¸·- °·² ¼»°»²¼- ±² ×ÑÍÛÔÅíñðà ¾·¬- ª¿´«»- ø-»»
×ÑÁÍÛÔÛÝÌ ®»¹·-¬»®÷ò
íï
ßËÈî
ÛÊÝÝ
îµÊ
×ñÑ
°«´´ «°
̸» ¾»¸¿ª·±® ±º ¬¸·- °·² ¼»°»²¼- ±² ×ÑÍÛÔÅíñðà ¾·¬- ª¿´«»- ø-»»
×ÑÁÍÛÔÛÝÌ ®»¹·-¬»®÷ò
íî
ßËÈï
ÛÊÝÝ
îµÊ
×ñÑ
°«´´ «°
̸» ¾»¸¿ª·±® ±º ¬¸·- °·² ¼»°»²¼- ±² ×ÑÍÛÔÅíñðà ¾·¬- ª¿´«»- ø-»»
×ÑÁÍÛÔÛÝÌ ®»¹·-¬»®÷ò
íí
ßïñÎÍÌ
ÛÊÝÝ
îµÊ
×
̸» ÌÉ× ¿¼¼®»-- ¼»°»²¼- ±² ¬¸» ª¿´«» °®»-»²¬ ±² ¬¸·- °·² ¿¬ ®»-»¬ò
׺ ÝÎÍÌ ¬®¿²-°¿®»²¬ ³±¼» ·- -»´»½¬»¼ô ¬¸» ßïñÎÍÌ -·¹²¿´ ·- ½±²²»½¬»¼ ¬±
ÝÎÍÌï ±® ÝÎÍÌî °·²- ø-»» ÝÎÍÌÁÍÛÔï ¿²¼ ÝÎÍÌÁÍÛÔî ¾·¬-
®»-°»½¬·ª»´§ ·² ÍÝïÁÝÚÙì ¿²¼ ÍÝîÁÝÚÙî ®»¹·-¬»®-÷ò
íì
ßîñÝÕ
ÛÊÝÝ
îµÊ
×
̸» ÌÉ× ¿¼¼®»-- ¼»°»²¼- ±² ¬¸» ª¿´«» °®»-»²¬ ±² ¬¸·- °·² ¿¬ ®»-»¬ò
׺ ÝÝÔÕ² ¬®¿²-°¿®»²¬ ³±¼» ·- -»´»½¬»¼ô ¬¸» ßîñÝÕ -·¹²¿´ ·- ½±²²»½¬»¼ ¬±
ÝÝÔÕ² °·²- ø©·¬¸ ²ãï ¬± ë÷ò
Í»» ÝÕͲÅîæðà ¾·¬- ®»-°»½¬·ª»´§ ·² ÍÝïÁÝÚÙïô ÍÝîÁÝÚÙîô ÍÝíÁÝÚÙîô
ÍÝìÁÝÚÙîô ÍÝëÁÝÚÙî ®»¹·-¬»®-ò
íë
ÝÔÕ
ÛÊÝÝ
îµÊ
×
Ó¿-¬»® ½´±½µò
íê
×ÒÌ
ÊÝÝ
îµÊ
Ñ
±°»² ¼®¿·²
ײ¬»®®«°¬·±² -¬¿¬«-ò
ß² ·²¬»®²¿´ °«´´ «° ¬± ÊÝÝ ½¿² ¾» ¿½¬·ª¿¬»¼ ·² ¬¸» °·² ·º ²»½»--¿®§ «-·²¹
×ÒÌÁÐËÔÔËÐ ¾·¬ ·² ÍÝïÁÝÚÙì ø¼»¿½¬·ª¿¬»¼ ¾§ ¼»º¿«´¬÷ò
íé
ÛÊÝÝ
ÐÉÎ
Û¨¬®¿ -«°°´§ ª±´¬¿¹» øÓ·½®± ½±²¬®±´´»® °±©»® -«°°´§÷ò
ÛÊÝÝ ·- «-»¼ ¬± -«°°´§ ¬¸» ·²¬»®²¿´ ´»ª»´ -¸·º¬»®- ±º ¸±-¬ ·²¬»®º¿½» °·²-ò
ÛÊÝÝ ·- ½±²²»½¬»¼ ¬± ¬¸» ¸±-¬ °±©»® -«°°´§ò
ÛÊÝÝ ª±´¬¿¹» ½¿² ¾» ¼·®»½¬´§ ½±²²»½¬»¼ ¬± ÊÝÝ ·º ¬¸» ¸±-¬ °±©»® -«°°´§
¿²¼ ¬¸» ßÌèíÝîê °±©»® -«°°´§ ·- ¬¸» -¿³»ò
Ì¿¾´» ïò ᮬ- Ü»-½®·°¬·±² øݱ²¬·²«»¼÷
ÊÏÚÐìè ±®
ÏÚÒìè
з² ²«³¾»®
п¼ Ò¿³»
п¼ ײ¬»®²¿´
б©»® Í«°°´§
ÛÍÜ
Ô·³·¬-
п¼ ̧°»
Ü»-½®·°¬·±²


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77 


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL
Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Alldatasheet API   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn