Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.COM

X  

Preview PDF Download HTML

AT83C26 Datasheet(PDF) 1 Page - ATMEL Corporation

Part No. AT83C26
Description  SMART CARD READER INTERFACE WITH POWER MANAGEMENT
Download  77 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  ATMEL [ATMEL Corporation]
Homepage  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation

AT83C26 Datasheet(HTML) 1 Page - ATMEL Corporation

  AT83C26 Datasheet HTML 1Page - ATMEL Corporation AT83C26 Datasheet HTML 2Page - ATMEL Corporation AT83C26 Datasheet HTML 3Page - ATMEL Corporation AT83C26 Datasheet HTML 4Page - ATMEL Corporation AT83C26 Datasheet HTML 5Page - ATMEL Corporation AT83C26 Datasheet HTML 6Page - ATMEL Corporation AT83C26 Datasheet HTML 7Page - ATMEL Corporation AT83C26 Datasheet HTML 8Page - ATMEL Corporation AT83C26 Datasheet HTML 9Page - ATMEL Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 77 page
background image
Ú»¿¬«®»-
ë ͳ¿®¬ Ý¿®¼ ײ¬»®º¿½»-
Š ݱ³°´·¿²½» ©·¬¸ ×ÍÑ éèïêô ÛÓÊîðððô Ù×ÛóÝÞ ¿²¼ ÙÍÓ Í¬¿²¼¿®¼-
Š Ü·®»½¬ ݱ²²»½¬·±² ¬± ¬¸» ͳ¿®¬ Ý¿®¼-
Ô±¹·½ Ô»ª»´ ͸·º¬»®-
͸±®¬ Ý·®½«·¬ Ý«®®»²¬ Ô·³·¬¿¬·±²
ìµÊõ ÛÍÜ Ð®±¬»½¬·±² øÓ×ÔñÍÌÜ èèí Ý´¿-- í÷
Š ï ±® î Ó¿-¬»® ͳ¿®¬ Ý¿®¼ ·²¬»®º¿½»-
ͧ²½¸®±²±«- Ý¿®¼ -«°°±®¬ ø©·¬¸ Ýì ¿²¼ Ýè ݱ²¬¿½¬-÷
Ý¿®¼ Ü»¬»½¬·±² ¿²¼ ß«¬±³¿¬·½ ¼»ó¿½¬·ª¿¬·±² -»¯«»²½» ±² ½¿®¼ »¨¬®¿½¬·±²
Š ï ¬± ì ÍßÓñÍ×Ó ½¿®¼- øïë ¬± íð³ß »¿½¸÷
Š Ю±¹®¿³³¿¾´» ʱ´¬¿¹» º±® »¿½¸ -³¿®¬ ½¿®¼
Ý´¿-- ßæ ëÊ oðòìÊ ¿¬ êð ³ß øoðòîëÊ ¿¬ êë ³ß ©·¬¸ ÊÝÝã ëÊoïðû÷
Ý´¿-- Þæ íÊ oðòîÊ ¿¬ êð ³ß
Ý´¿-- Ýæ ïòèÊ oðòïìÊ ¿¬ ìð³ß
Š Ô±© η°°´» Ò±·-»æ ä îðð ³Ê
Š Ю±¹®¿³³¿¾´» ß½¬·ª¿¬·±² Í»¯«»²½»
Š ß«¬±³¿¬·½ ¼»ó¿½¬·ª¿¬·±² ±² ½¿®¼ °±©»®óº¿·´ ±® ±ª»®ó½«®®»²¬ ¿²¼ -§-¬»³ °±©»®óº¿·´
Š Ý¿®¼ Ý´±½µ ͬ±° Ø·¹¸ ±® Ô±© º±® Ý¿®¼ б©»®ó¼±©² Ó±¼»-
Ÿ Ê»®-¿¬·´» ر-¬ ײ¬»®º¿½»
Š Ì©± É·®» ײ¬»®º¿½» øÌÉ×÷ Ô·²µ ¿¬ ìððµ¾·¬ñ-
Ю±¹®¿³³¿¾´» ß¼¼®»-- ¿´´±© «° ¬± ì ßÌèíÝîê ±² ¬¸» ¾«-
Š Ю±¹®¿³³¿¾´» ײ¬»®®«°¬ Ñ«¬°«¬
Ÿ λ-»¬ Ñ«¬°«¬ ײ½´«¼»-
Š б©»®óѲ λ-»¬ øÐÑÎ÷
Š б©»®óÚ¿·´ Ü»¬»½¬±® øÐÚÜ÷
Ÿ Û¨¬»²¼»¼ ʱ´¬¿¹» Ñ°»®¿¬·±²æ í ¬± ëòëÊ
Ÿ Ô±© б©»® ݱ²-«³°¬·±²
Š ë ³ß Ó¿¨·³«³ Ñ°»®¿¬·²¹ Ý«®®»²¬ ø©·¬¸±«¬ ͳ¿®¬ Ý¿®¼÷
Š ïëð ³ß Ó¿¨·³«³ ײó®«-¸ Ý«®®»²¬ ø»¿½¸ ÜÝñÜÝ÷
Š íð kß Ì§°·½¿´ б©»®ó¼±©² Ý«®®»²¬ ø©·¬¸±«¬ ͳ¿®¬ Ý¿®¼÷
Ÿ ì ¬± ìè Óئ Ý´±½µ ײ°«¬
Ÿ ͧ-¬»³ ½´±½µ ¼»®·ª»¼ º®±³ ¬¸» »¨¬»®²¿´ ½´±½µ ·²°«¬
Ÿ ײ¼«-¬®·¿´ Ì»³°»®¿¬«®» ο²¹»æ óì𠬱 õèë
Ÿ п½µ¿¹»-æ ÏÚÒìèô ÊÏÚÐìè
Ü»-½®·°¬·±²
̸» ßÌèíÝîê ·- ¿ -³¿®¬ ½¿®¼ ®»¿¼»® ·²¬»®º¿½» ×Ý º±® -³¿®¬ ½¿®¼ ®»¿¼»®ñ©®·¬»® ¿°°´·½¿ó
¬·±²- -«½¸ ¿- ÛÚÌñÐÑÍ ¬»®³·²¿´- ¿²¼ -»¬ ¬±° ¾±¨»-ò ׬ »²¿¾´»- ¬¸» ³¿²¿¹»³»²¬ ±º
¿²§ ¬§°» ±º -³¿®¬ ½¿®¼ º®±³ ¿²§ µ·²¼ ±º ¸±-¬ò Ë° ¬± ì ßÌèíÝîê ½¿² ¾» ½±²²»½¬»¼ ·²
°¿®¿´´»´ ¬¸¿²µ- ¬± ¬¸» °®±¹®¿³³¿¾´» ÌÉ× ¿¼¼®»--ò
׬- ¸·¹¸ »ºº·½·»²½§ ÜÝñÜÝ ½±²ª»®¬»®- ¿²¼ ´±© ¯«·»-½»²¬ ½«®®»²¬ ·² -¬¿²¼ó¾§ ³±¼»
³¿µ» ·¬ °¿®¬·½«´¿®´§ -«·¬»¼ ¬± ´±© °±©»® ¿²¼ °±®¬¿¾´» ¿°°´·½¿¬·±²-ò ̸» ®»¼«½»¼ ¾·´´ ±º
³¿¬»®·¿´ ¿´´±©- ¬± ´±©»® -·¹²·º·½¿²¬´§ ¬¸» -§-¬»³ -·¦» ¿²¼ ½±-¬ò ß -±°¸·-¬·½¿¬»¼ °®±¬»½ó
¬·±² -§-¬»³ ¹«¿®¿²¬»»- ¬·³»´§ ¿²¼ ½±²¬®±´´»¼ -¸«¬¼±©² «°±² »®®±® ½±²¼·¬·±²-ò
ͳ¿®¬ Ý¿®¼
λ¿¼»®
ײ¬»®º¿½» É·¬¸
б©»®
Ó¿²¿¹»³»²¬
ßÌèíÝîê
éëïïÞŠÍÝΊïðñðë


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77 


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL
Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Alldatasheet API   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn